List Of CEO'S

Print

Details of C.E.O. appointed in Uttarakhand Waqf Board

S.No. 

Name

From

To

 1.

Shri Laeek Ahmad

21.02.2004

28.02.2004

2.     

Shri Ali Hasan Karni

28.02.2004

21.04.2004

3.     

Shri R.S. Yadav

22.04.2004

26.08.2004

4.     

Shri Rashid Ali Khan

27.08.2004

25.05.2005

5.     

Shri Kutubudeen

26.05.2005

05.02.2009

6.     

Shri Shamim Ahmad

06.02.2009

25.02.2009

7.     

Shri Kutubudeen

26.02.2009

22.06.2010

8.     

Shri Syed Rahat Ali

22.06.2010

23.10.2010

9.     

Shri Moh. Abdul Aleem Ansari

27.10.2010

28.12.2010

10.   

Shri Raees Ahmad

29.12.2010

29.04.2011

11.   

Shri Sher Ali

16.06.2011

30.11.2011

12.   

Shri Syed Rahat Ali

09.12.2011

23.09.2012

13.   

Smt Sadiya Rashid Khan(P.C.S.)

24.09.2012

31.05.2013

14.   

Smt. Shahjahan Javed Khan(P.P.S.)

26.06.2013

17.01.2014

15.   

Shri Riyasat Ali

28.01.2014

19.09.2015

16.   

Shri Partap Singh Shah(P.C.S)

22.09.2015

30.10.2015

17.   

Shri Ahmad Ali

31.10.2015

30.06.2017

18.   

Shri Moh. Abdul Aleem Ansari

26.08.2017

07.03.2019

19.   

Dr. Ahmad Iqbal (I.A.S.)

07.03.2019

04.01.2023

20. Shri Mukhtar Mohsin (I.P.S.) 05.01.2023 14.07.2023
21. Shri Syed Shiraz Usman 31.07.2023  
Source : Uttarakhand Waqf Board Dehradun, Last Updated on 15-02-2024